Loading...
getekende stethoscoop op een blauwe achtergrond

Wie bepaalt of je ziek bent?

Zieke medewerkers blijft een belangrijk onderwerp, ook, of juist, nu. Als je ziek bent, meld je je ziek bij je werkgever. Die meldt jou vervolgens ziek en vanaf dat moment geldt de Wet Verbetering Poortwachter.

Soms ontstaat er discussie tussen werkgever en werknemer of de werknemer wel echt ziek is. Daarom wordt er bij elke ziekmelding een bedrijfsarts ingeschakeld. De bedrijfsarts is degene die bepaalt of jij ziek bent. De bedrijfsarts heeft geheimhoudingsplicht en hoeft niet in detail aan te geven aan je werkgever wat je mankeert. Dat je je werk niet kan doen en hoe lang dat gaat duren is vaak voldoende.

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter ben je verplicht mee te werken aan je reïntegratie. De bedrijfsarts is degene die bepaalt of jij dat kan. Ook bepaalt de bedrijfsarts hoeveel jij kunt reïntegreren en met welk tempo.

Op basis van Artikel 14 en 14a van de Arbowet heb je recht op beoordeling van je ziekte door een bedrijfsarts. Dit betekent automatisch ook dat de werkgever verplicht is je door te sturen naar de bedrijfsarts. Toch komt het voor dat werkgevers weigeren een bedrijfsarts in te schakelen.

Recentelijk hebben kantonrechters in een aantal zaken met dit onderwerp uitspraak gedaan.

Zaak 1

Een medewerkster van een arbodienst heeft een contract voor onbepaalde tijd en werkt als casemanager. In haar CAO is opgenomen dat 100 procent van het loon wordt doorbetaald in het eerste ziektejaar.

Op 8 april 2020 meldt de medewerkster zich ziek en vraagt later die dag per Whatsapp-bericht of haar ziekmelding goed is doorgekomen. Een dag later vraagt de medewerkster de contactgegevens van de bedrijfsarts/arbodienst per e-mail op. Dezelfde dag nog geeft de werkgever via e-mail aan het verzoek tot ziekteverlof niet te accepteren en een gesprek te willen met de medewerkster.

Tussen 9 en 24 april 2020 ontstaat discussie tussen de werkneemster en de werkgever of de werkgever verplicht is de ziekmelding te accepteren en melding te doen bij de bedrijfsarts. De werkneemster vraagt meermaals om de gegevens van de bedrijfsarts en dringt aan op aanmelding. De werkgever verstrekt haar de gegevens niet én doet geen aanmelding.

Tussen 24 april en 19 mei 2020 wordt de werkneemster alsnog aangemeld bij de bedrijfsarts. Op 19 mei 2020 is werkneemster uitgenodigd bij de bedrijfsarts. Op 25 mei 2020 volgt uit de probleemanalyse van de bedrijfsarts dat er sprake is van ziekte en een arbeidsconflict.

De Arbowet verplicht de werkgever de ziekte van een werknemer te laten beoordelen door een bedrijfsarts. In beginsel is de werkgever verplicht een ziekmelding door een werknemer te accepteren. De kantonrechter beslist dan ook dat de werkgever het achterstallig salaris dient te betalen en verplicht is tot loondoorbetaling vanaf 1 mei 2020 op basis van de voorwaarden uit haar arbeidsovereenkomst.

Zaak 2

Een medewerker van een autoverhuurder heeft een contract voor onbepaalde tijd.

Op 15 maart 2020 meldt de medewerker zich ziek per e-mail. Hij geeft aan dat hij hoestklachten en keelpijn heeft. Zijn partner en kind hebben koorts en ergere klachten dan hij. Op de website van het RIVM heeft hij gelezen dat iedereen met deze klachten thuis moet blijven.

Zo'n drie weken later, op 9 april 2020 reageert de werkgever per e-mail. De ziekmelding in verband met verkoudheid is goed ontvangen. De werkgever geeft aan dat geprobeerd wordt de werknemer te bereiken via telefoon en brief, zonder succes. De werkgever heeft een vaststellingsovereenkomst opgesteld om de arbeidsovereenkomst te beëindigen om economische redenen. De vaststellingsovereenkomst wordt samen met een portvrije retourenvelop bij de werknemer door de brievenbus afgeleverd.

Dezelfde dag mailt de gemachtigde van de werknemer dat de werknemer ziek was en wacht op de beoordeling van de bedrijfsarts. Op 13 april 2020 meldt de werkgever zich bij het huis van de werknemer en sommeert hem zijn werkzaamheden te hervatten. Aansluitend herhaalt de gemachtigde van de werknemer in een e-mail aan de werkgever het verzoek tot het inschakelen van een bedrijfsarts.

Op 16 april 2020 stuurt de gemachtigde van de werkgever een brief aan de werknemer. De werkgever ziet de afwezigheid van de werknemer als ongeoorloofd verzuim en verzoekt tot hervatting van de werkzaamheden. Geen hervatting wordt gezien als werkweigeraars en zal sancties tot gevolg hebben.

Op basis van de Arbowet heeft de werknemer het recht zijn ziekte te laten beoordelen door een bedrijfsarts. De werkgever heeft erkend dat de werknemer ziek was in de e-mail van 9 april 2020. De rechter stelt dat de werknemer ziek was per 15 maart 2020. De werkgever wordt verplicht tot loondoorbetaling vanaf 1 april 2020.

Waarom niet?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een werkgever de bedrijfsarts niet wil inschakelen. De werkgever twijfelt bijvoorbeeld aan de ziekte, of vindt gewoon dat de medewerker moet komen werken. Ook kan er een financieel argument zijn.

Samenvatting

Als je ziek bent en je meldt je ziek, heb je recht op een beoordeling door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts is degene die bepaalt of jij ziek bent en niet je baas. Zeker in de situatie waarin je baas je loon inhoudt of opschort is het heel belangrijk dat je kunt aantonen dat je ziek bent. Zonder oordeel van de bedrijfsarts kun je dat (dus) niet.

Helaas kun je concluderen dat als je werkgever de bedrijfsarts niet inschakelt, de arbeidsrelatie behoorlijk verstoord wordt. Het vertrouwen dat jij hebt in je werkgever loopt in ieder geval een flinke deuk op. Niet in de laatste plaats omdat je werkgever je niet lijkt te vertrouwen.

Meldt je werkgever je niet aan bij de bedrijfsarts, dan kun je dit afdwingen. Als je werkgever alsnog geen melding doet, raad ik je aan iemand in te schakelen die, namens jou, contact onderhoudt met de werkgever. Dit kan iemand van je vakbond zijn, of een advocaat. Mocht dit nog niet leiden tot een beoordeling door de bedrijfsarts, dan is de gang naar de rechter een logische stap.

Leuke blog? Deel 'm dan!
Of laat een berichtje achter

FAQbekwaam

Wij zijn er voor

Veel gelezen