Loading...
Blog Featured Image

Wet verbetering poortwachter

In 2002 is de wet verbetering poortwachter ingegaan. Deze wet is erop gericht om werknemers die ziek zijn zo snel mogelijk te reïntegreren naar werk. De wet verbetering poortwachter sluit hiermee aan op de ziektewet. Overigens gaat het niet om een griepje van een week, maar om langdurig ziekteverzuim. Zowel de werkgever als de medewerker zijn verplicht deel te nemen aan de reïntegratie. De medewerker is verplicht om al het passend werk te accepteren. Ook als dat heel ander werk is dan je normaal doet. De werkgever is verplicht de werknemer in staat te stellen te werken. Dit kan bijvoorbeeld door de werkplek aan te passen. Dit kan ook door de werkzaamheden aan te passen. Ook kun je denken aan het werken van minder uren.

Stappenplan

De wet volgt een bepaald stappenplan dat bij het UWV heel overzichtelijk op haar website staat. Om het voor deze blog samen te vatten geef ik even een heel kort en ruw overzicht.

Grofweg gaat het als volgt:
dag 1 ziekmelding
uiterlijk week 6 gesprek met arbodienst. Opstellen van een probleemanalyse door arbo-arts of arbodienst.
week 8 plan van aanpak wordt opgesteld door werkgever en werknemer. Hierbij wordt rekening gehouden met de inhoud van de probleemanalyse.
na 1 jaar eerstejaarsevaluatie. Plan van aanpak kan worden bijgesteld.
na 2 jaar als de werknemer na 2 jaar nog niet aan het werk is in de oude functie, wordt tijdens een eindevaluatie bekeken wat de vervolgstappen zijn. De eindevaluatie van het plan van aanpak wordt ingevuld. Samen met andere documenten kan dit de basis vormen van een WIA-uitkering.

Elke zes weken vindt er een reïntegratiegesprek plaats tussen werkgever en werknemer. De voortgang wordt vastgelegd in een evaluatieverslag.

Je kunt ziek zijn en maar een gedeelte van het stappenplan doorlopen. Of je bent bijvoorbeeld 13 weken ziek en van reïntegratie is nooit sprake, omdat van tevoren vaststaat dat je volledig zult herstellen. De Wet verbetering poortwachter is in die zin ondersteunend.

Loondoorbetaling

De werkgever is verplicht tijdens de twee jaar de werknemer minimaal 70% van het loon te betalen. In het eerste jaar mag dit nooit lager zijn dan het minimumloon. De werknemer gaat er dus 30% in loon op achteruit. Van het loonbedrag kan via de cao worden afgeweken. Een groot aantal cao's heeft geregeld dat tijdens het eerste jaar het volledige loon wordt doorbetaald.

Ontslagverbod

Tijdens de eerste twee jaar mag de werkgever de werknemer niet ontslaan. Als de werknemer weigert mee te werken aan reïntegratie vervalt dit ontslagverbod.

Slapend dienstverband

Na twee jaar kan je werkgever er voor kiezen om geen ontslag voor je aan te vragen. In dat geval is er sprake van een slapend dienstverband. Dan betaalt je werkgever geen loon meer. Je kunt wel een WIA- of ww-uitkering aanvragen. Nog steeds ben je verplicht om mee te werken aan reïntegratie naar werk.

Voor de werkgever kan een slapend dienstverband financieel voordelig zijn. Als de werkgever je ontslaat, is hij namelijk verplicht je een transitievergoeding te betalen. Door je niet te ontslaan, hoeft dit niet te gebeuren. Overigens is per 26 februari 2019 een compensatieregeling ingegaan. Hiermee compenseert de overheid de werkgevers bij ontslag van langdurig zieken en het opheffen van slapende dienstverbanden.

Een eigen bedrijf

Er kan zelfs voor gekozen worden dat het zinvoller is om een eigen bedrijf te starten. De werknemer kan dan de werkzaamheden inrichten zoals ze voor de werknemer de meeste mogelijkheden bieden. Dit kan vanuit de Wet verbetering poortwachter. Sterker nog, dit kan ook vanuit de werkloosheidswet. In een aantal gevallen kan dit met behoud van ww of uitkering.

Leuke blog? Deel 'm dan!
Of laat een berichtje achter

FAQbekwaam

Wij zijn er voor

Veel gelezen